SUMO Prague 2023 je pro­jekt mezi­ná­rod­ní gale­rij­ní koo­pe­ra­ce orga­ni­zo­va­ný Aliancí gale­rií sou­čas­né­ho umě­ní (AGSU). Čtvrtý roč­ník se usku­teč­ní od 20. do 24. září 2023 v Praze ve spo­lu­prá­ci s plat­for­mou Prague Art Week. Letošní roč­ník SUMO reflek­tu­je téma spo­lu­prá­ce v rám­ci umě­lec­ké scé­ny, její mož­nos­ti a limi­ty. Ústředním bodem pro­gra­mu se popr­vé sta­ne kolek­tiv­ní výsta­va sdru­žu­jí­cí vybra­né uměl­ce spo­lu­pra­cu­jí­cí se zúčast­ně­ný­mi gale­ri­e­mi SUMO, kte­rá se usku­teč­ní v uni­kát­ním barok­ním lovec­kém zámeč­ku „Šlechtovka” v par­ku Stromovka. Kurátorská kon­cep­ce výsta­vy vznik­ne pod tak­tov­kou Tjaši Pogačar, nezá­vis­lé kurá­tor­ky a spo­luza­kla­da­tel­ky plat­for­my pro sou­čas­né umě­ní ŠUM a Jena Kratochvíla, ředi­te­le Kunsthalle Bratislava. Dalším vrcho­lem letoš­ní­ho pro­gra­mu SUMO bude dis­ku­se s odbor­ní­ky z dal­ších zahra­nič­ních pro­jek­tů gale­rij­ní spo­lu­prá­ce, kte­rá se usku­teč­ní 21. září v Národní gale­rii Praha.

V rám­ci SUMO budou v jed­not­li­vých pro­sto­rách zúčast­ně­ných gale­rií pro­bí­hat výsta­vy, per­for­man­ce a pro­hlíd­ky – pro­gram, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci se zahra­nič­ní­mi part­ne­ry. Cílem SUMO je při­blí­žit sou­čas­né umě­ní šir­ší­mu pub­li­ku a vytvo­řit více mož­nos­tí a per­spek­tiv pro­střed­nic­tvím budo­vá­ní sil­něj­ších sítí gale­rií, kurá­to­rů, uměl­ců a kri­ti­ků na míst­ní i mezi­ná­rod­ní úrovni.

SUMO Prague 2023 is an inter­nati­o­nal galle­ry coo­pe­ra­ti­ve pro­ject orga­ni­zed by Alliance of Czech Contemporary Art Galleries. The fourth edi­ti­on will take pla­ce from 20 – 24 September 2023 in Prague in coo­pe­rati­on with Prague Art Week. This year’s edi­ti­on of SUMO reflects on the the­me of colla­bo­rati­on within the art sce­ne, its possi­bi­li­ties and limi­tati­ons. For the first time, the cen­ter­point of the pro­gra­m­me is a collecti­ve exhi­bi­ti­on which will take pla­ce at the unique baroque hun­ting lod­ge “Šlechtovka” in Stromovka park, brin­ging toge­ther selec­ted artists wor­king with the par­ti­ci­pa­ting galle­ries of SUMO. The cura­to­rial con­cept of the exhi­bi­ti­on will be deve­lo­ped by Tjaša Pogačar, inde­pen­dent cura­tor and co-foun­der of the con­tem­po­ra­ry art plat­form ŠUM, and Jen Kratochvíl, direc­tor of Kunsthalle Bratislava. Another high­li­ght of the SUMO pro­gra­m­me this year will be a dis­cus­si­on with pro­fes­si­o­nals from other galle­ry coo­pe­ra­ti­ve pro­jects from abroad and will take pla­ce at the National Gallery Prague on 21 September.

Within the fra­mework of SUMO, exhi­bi­ti­ons, per­for­man­ces, and tours will take pla­ce in the indi­vi­du­al spa­ces of the par­ti­ci­pa­ting galle­ries, the pro­gra­m­me of which has been deve­lo­ped in colla­bo­rati­on with inter­nati­o­nal part­ners. The aim of SUMO is to bring con­tem­po­ra­ry art to a wider audi­en­ce and to cre­a­te more possi­bi­li­ties and per­specti­ves by buil­ding a stron­ger network of galle­ries, cura­tors, artists and cri­tics locally and internationally.

SUMO show 2023 | Gnomes With Saxophones

Umělci | Artists: Šimon Sýkora, Daniela & Linda Dostálková, Štěpán Brož, Øleg & Kaśka, Maruša Sagadin, Olga Krykun, Anna Slama & Marek Delong, Nela Britaňáková, Tina Hrevušová, Adam.

Kurátor | Curated by: Tjaša Pogačar, Jen Kratochvil

Šlechtova restaurace, Královská obora 20, Praha 7 – Bubeneč, 170 00

22. 9. – 24. 9. 2023

Vernisáž | Opening: 22. 9. 2023 18:00

Rituály. Ranní ritu­á­ly. Večerní ritu­á­ly. Posvátné ritu­á­ly. Sakrální ritu­á­ly. Všední ritu­á­ly. Profánní ritu­á­ly. Společenské ritu­á­ly. Politické ritu­á­ly. Letní a zim­ní ritu­á­ly. Rituály řasen­ky a her­ní ritu­á­ly. Rituály při­vo­lá­va­jí­cí déšť a ritu­á­ly poni­žu­jí­cí rop­ný prů­my­sl. A dal­ší takové.

Jaká je časo­vá plat­nost ritu­á­lu? Kdo si vzpo­me­ne na Billa Clintona, kte­rý hrál na saxo­fon v klu­bu Reduta na začát­ku 90. let, saxo­fon kte­rý mu daro­val Václav Havel, jako na zjev­ný ritu­ál pře­mos­tě­ní Východu a Západu? A kdo si vzpo­me­ne na trpas­lí­ky po celých čes­ko­slo­ven­sko-zápa­do­ně­mec­kých hra­ni­cích? A kde jsou ti trpas­lí­ci teď? Stali se z nich elfo­vé pobí­ha­jí­cí po Hyrule nebo Středozemi? Jak ritu­ál kodi­fi­ku­je svůj význam? A když ne, pova­žo­va­li bys­te ho stá­le za rituál?

Je SUMO ritu­ál? Místo setká­vá­ní gale­rií, artist-run spa­ců a dal­ších umě­lec­kých insti­tu­cí v době, kdy vět­ši­nu z nich spolk­ly loc­kdow­ny a infla­ce? Je vůbec ješ­tě v pořád­ku říkat tomu SUMO, nebo sto­jí­me na ten­kém ledě kul­tur­ní apropriace?

Rituals. Morning ritu­als. Evening Rituals. Sacred ritu­als. Sacral ritu­als. Mundane ritu­als. Profane ritu­als. Social ritu­als. Political ritu­als. Summer and win­ter ritu­als. Mascara ritu­als and gaming ritu­als. Rain-brin­ging ritu­als and Oil indust­ry humi­li­a­ting ritu­als. And others as such.

What’s the tem­po­ra­li­ty of a ritu­al? Who remem­bers Bill Clinton pla­y­ing sax in Reduta Club in the ear­ly 90s, the sax gif­ted to him by Václav Havel, as an appa­rent ritu­al of brid­ging the East and the West? And who remem­bers the gno­mes all over the Czechoslovak/ West German bor­ders? And whe­re are tho­se gno­mes now? Did they beco­me elves run­ning throu­gh Hyrule or Middle Earth? How does a ritu­al codi­fy its mea­ning? And when it does­n’t, would you still con­si­der it a ritual?

Is Sumo a ritu­al? A mee­ting point of galle­ries, artist-run spa­ces, and other art insti­tu­ti­ons in a time when most of these got con­su­med by loc­kdowns and inflati­on? Is it even ok to call it sumo any­mo­re, or do we stand on the thin ice of cul­tu­ral appropriation?

Berlinskej Model | Caliban and the Witches

Umělci | Artists: Johanna Rocard, Heléne Hulak, Lux Miranda

Kurátor | Curated by: Céline Sabari Poizat – NONFICTION

Berlinskej Model | NONFICTION

Pplk. Sochora 1387/9, 170 00, Holešovice – Praha 7

Verznisáž | Opening: 20. 9. 2023 17:00

Performance: 20. 9. 2023 19:00

Výstava | Exhibition: 20. 9. – 25. 9. 2023

Berlinskej Model je neko­merč­ní gale­rie zalo­že­ná v roce 2011. Galerie pořá­dá něko­li­krát do měsí­ce jed­no­den­ní akce/výstavy v pro­sto­ru v uli­ci Ppl. Sochora v praž­ských Holešovicích. Berlinskej Model pra­vi­del­ně pořá­dá výsta­vy tuzem­ských a zahra­nič­ních uměl­ců a vydá­vá časo­pis RAJØN s dis­tri­bucí v Praze a v Berlíně.

Výstava a per­for­ma­tiv­ní pro­jekt k akti­va­ci kni­hy NONFICTION 04 „Then the charm is firm and good“ věno­va­né sou­čas­né mla­dé tvor­bě, kte­rá se odvo­lá­vá na este­ti­ku magie. Název výsta­vy je poctou ese­ji Silvie Federici „Caliban and the Witch“, kte­rá vidí hon na čaro­děj­ni­ce v 16. sto­le­tí jako nástroj nad­vlá­dy nad žen­ským tělem ve služ­bách kapi­ta­lis­tic­ké­ho ovlád­nu­tí roz­mno­žo­vá­ní pra­cov­ní síly.

Výstava v gale­rii Berlinskej Model je pod­po­ře­na spo­leč­nos­tí ARTER.

Berlinskej Model is a non-com­mer­cial galle­ry foun­ded in 2011. The galle­ry orga­ni­zes seve­ral times a mon­th one-day events/exhibitions in the spa­ce in Ppl. Sochora in Prague’s Holešovice. Berlinskej Model regu­lar­ly orga­ni­zes exhi­bi­ti­ons of domes­tic and inter­nati­o­nal artists and pub­lishes the maga­zi­ne RAJØN with dis­tri­bu­ti­on in Prague and Berlin.

An exhi­bi­ti­on and per­for­man­ce pro­ject to acti­va­te the book NONFICTION 04 “Then the charm is firm and good”, which is dedi­ca­ted to young con­tem­po­ra­ry cre­ati­on that invo­kes the aesthe­tics of magic. The tit­le of the exhi­bi­ti­on is a tri­bu­te to Silvia Federici’s essay “Caliban and the Witch,” which sees the six­te­en­th cen­tu­ry witch hunt as an instru­ment of domi­nati­on of the fema­le body in the ser­vi­ce of capitalism’s mas­te­ry of the repro­ducti­on of labor power.

Exhibition in Berlinskej Model galle­ry is sup­por­ted by ARTER.

hunt kastner | Fissures, Others’ Houses

Umělec | Artist: Maruša Sagadin in cooperation with Christine König galerie, Vienna

Kurátor | Curated by: Vít Havránek

hunt kastner

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

Vernisáž | Opening: 23. 9. 2023

24. 9. – 4. 11. 2023

hunt kas­t­ner jsme ote­vře­li v roce 2006 v reak­ci na potře­bu pro­fe­si­o­nál­něj­ší­ho zastou­pe­ní čes­kých uměl­ců doma i v zahra­ni­čí. V době zalo­že­ní gale­rie ČR nemě­la zave­de­nou tra­di­ci komerč­ních gale­rií, kte­ré by pre­zen­to­va­ly svůj pro­gram na mezi­ná­rod­ní úrov­ni a pod­po­ro­va­ly by pro­duk­ci a vysta­vo­vá­ní nové sou­čas­né tvor­by v pro­stře­dí sou­kro­mé gale­rie, nebo by aktiv­ně repre­zen­to­va­ly a pro­pa­go­va­ly tvor­bu uměl­ců v zahra­ni­čí. V té době se také vel­mi málo čes­kých uměl­ců moh­lo těšit mezi­ná­rod­ním uzná­ní a nee­xis­to­va­la žád­ná míst­ní komerč­ní plat­for­ma, kte­rá bz mla­dou gene­ra­ci uměl­ců pod­po­ro­va­la. Naším cílem bylo vybu­do­vat reno­mo­va­nou komerč­ní gale­rii s kva­lit­ním mezi­ná­rod­ním programem.

hunt kas­t­ner s potě­še­ním zaha­ju­je pod­zim­ní výstav­ní sezó­nu 2023 pre­zen­ta­cí díla uměl­ky­ně půso­bí­cí ve Vídni Maruše Sagadin, kte­rou kurá­tor­sky při­pra­vil Vít Havránek. Půjde o prv­ní samo­stat­nou výsta­vu této uměl­ky­ně v České repub­li­ce, jejíž pra­xe se vyzna­ču­je jedi­neč­ným zapo­je­ním sochař­ství, archi­tek­tu­ry, urba­nis­mu, gen­de­ru a jazyka.

Sochy Maruše Sagadin se dotý­ka­jí hra­vos­ti, ima­gi­na­ce a pop­kul­tur­ní pří­stup­nos­ti post­mo­der­ní­ho umě­ní a záro­veň pra­cu­jí s moti­vem těla, jeho podo­by, jeho potřeb a péče, kte­rou vyža­du­je – a to jak těla kon­krét­ní­ho divá­ka, o kte­ré­ho se zají­ma­jí (a kte­ré­mu posky­tu­jí pose­ze­ní), tak lid­ské­ho těla jako uni­ver­zál­ní­ho měřít­ka veš­ke­ré­ho sochař­ství. Povaha tvor­by Maruše Sagadin není pro femi­nis­tic­kou este­ti­ku ani typic­ká, ani neob­vyk­lá – je jed­nou z jejích mno­ha podob. (Vít Havránek)

Maruša Sagadin (*1978, Lublaň) vystu­do­va­la archi­tek­tu­ru ve Štýrském Hradci, a poté pře­šla na Akademii výtvar­ných umě­ní ve Vídni k per­for­ma­tiv­ní­mu umě­ní a sochař­ství. V letech 2015 – 2016 se zúčast­ni­la gran­tu ISCP v New Yorku a v roce 2010 zís­ka­la Schindlerův grant v MAK – Centru pro umě­ní a archi­tek­tu­ru v Los Angeles. V letech 2011 – 2017 půso­bi­la jako odbor­ná asi­s­tent­ka na Akademii výtvar­ných umě­ní ve Vídni na katedře per­for­ma­tiv­ní­ho umě­ní a sochař­ství a od říj­na 2023 bude hos­tu­jí­cí pro­fe­sor­kou v ate­li­é­ru sochař­ství na Akademii výtvar­ných umě­ní v Praze. Mezi nedáv­né a nad­chá­ze­jí­cí výsta­vy uměl­ky­ně pat­ří např: Schirn Kunsthalle, Frankfurt (zahá­je­ní v září 2023); Muzeum uži­té­ho umě­ní, Vídeň; Cukrarna Galleries, Lublaň; Christine König Gallery, Vídeň; Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk, Dánsko; SPACE London, Londýn; Austrian Cultural Forum N.Y., New York; Syndicate, Kolín n. Rýnem; Kunsthalle Wien, Vídeň; Neue Galerie Innsbruck; Museum of Contemporary Art, Lublaň; Belvedere 21, Vídeň; Grazer Kunstverein, Štýrský Hradec; a Room of Requirement/Horse & Pony Fine Arts, Berlín.

hunt kas­t­ner was ope­ned in 2006 in respon­se to a need for more pro­fes­si­o­nal repre­sen­tati­on of Czech artists both locally and abroad. At the time the galle­ry was foun­ded the­re was no estab­lished tra­di­ti­on of com­mer­cial galle­ries in the Czech Republic pre­sen­ting an inter­nati­o­nal pro­gram and sup­por­ting the pro­ducti­on and exhi­bi­ti­on of new con­tem­po­ra­ry work in a pri­va­te galle­ry setting, or who acti­ve­ly repre­sen­ted and pro­mo­ted the artists’ work abroad. There were also very few Czech artists with any inter­nati­o­nal reco­gni­ti­on and no local com­mer­cial plat­form to sup­port the youn­ger gene­rati­on of artists. Our aim has been to estab­lish a repu­table com­mer­cial galle­ry with a high-qua­li­ty inter­nati­o­nal program.

hunt kas­t­ner is very ple­a­sed to start off the 2023 autumn exhi­bi­ti­on sea­son with a pre­sen­tati­on of work by Vienna based artist Maruša Sagadin, cura­ted by Vít Havránek. This will be the first solo exhi­bi­ti­on of the artist in the Czech Republic, who­se practi­ce is dis­tingu­ished by her unique engage­ment of sculp­tu­re, archi­tectu­re, urban spa­ce, gen­der, and language.

Maruša Sagadin’s sculp­tu­res touch on pla­y­ful­ness, ima­gi­nati­on, and the pop-cul­tu­ral acces­si­bi­li­ty of post­mo­dern art whi­le wor­king with the motif of the body, its form, its needs, and the care it requi­res – both the body of the par­ticu­lar viewer they are con­cer­ned about (and whom they pro­vi­de with sea­ting) and the human body as the uni­ver­sal mea­su­re of all sculp­tu­re. The natu­re of Maruša Sagadin’s work is nei­ther typi­cal nor unusu­al for femi­nist aesthe­tics – it is one of its many forms. (Vit Havránek)

Maruša Sagadin (*1978, Ljubljana) stu­died archi­tectu­re in Graz befo­re tran­si­ti­o­ning to per­for­ma­ti­ve arts and sculp­tu­re at the Academy of Fine Arts Vienna. In 2015/2016 she par­ti­ci­pa­ted in the ISCP Grant in New York, and in 2010 she was awar­ded the Schindler Grant at the MAK – Center for Art and Architecture in Los Angeles. From 2011 – 2017 she was Assistant Professor at the Academy of Fine Arts Vienna, in the Department for Performative Arts and Sculpture, and from October 2023 will be the visi­ting guest pro­fes­sor in the sculp­tu­re stu­dio at the Academy of Fine Arts in Prague. Recent and upco­ming exhi­bi­ti­ons by the artist inclu­de: Schirn Kunsthalle, Frankfurt (ope­ning Sept. 2023); Museum of Applied Arts, Vienna; Cukrarna Galleries, Ljubljana; Christine König Gallery, Vienna; Vestjyllands Kunstpavillon, Videbæk, Denmark; SPACE London; Austrian Cultural Forum N.Y., New York; Syndicate Cologne; Kunsthalle Wien; Neue Galerie; Innsbruck; Museum of Contemporary Art, Ljubljana; Belvedere 21, Vienna; Grazer Kunstverein; and Room of Requirement/Horse & Pony Fine Arts, Berlin.

hunt kastner | Endless Flow

Umělec | Artist: Jindřiška Jabůrková in the projekt_room

Kurátor | Curated by: Anežka Chalupová & Vít Novák

hunt kastner

Bořivojova 745/85, 130 00, Žižkov – Praha 3

Vernisáž | Opening: 23. 9. 2023

Výstava | Exhibition: 23. 9. – 4. 11. 2023

Idea neu­stá­lé­ho kolobě­hu, trans­for­ma­ce a flui­di­ty hmo­ty, ať už se jed­ná o hmo­tu orga­nic­kou, anor­ga­nic­kou či tem­nou hmo­tu ve vesmí­ru. Hmota, kte­rá na sebe bere růz­né podo­by, a pře­tvá­ří svá sku­pen­ství, ucho­vá­vá paměť ve vrst­vách, degra­du­je a zno­vu se utvá­ří, pře­sou­vá a usazuje.

Jindřiška Jabůrková (*1995) je absol­vent­kou Akademie výtvar­ných umě­ní v Praze, ate­li­é­rů sochař­ství a mal­by. Pracuje v růz­ných médi­ích, kdy se zamě­řu­je na kon­tex­tu­ál­ní význa­my mate­ri­á­lů, motiv čás­teč­ně odleh­če­né posta­po­ka­lyp­tic­ké vize objek­tů ve svě­tě a trans­for­mač­ní pro­ce­sy hmo­ty, ať už lid­ské­ho nebo pří­rod­ní­ho původu.

The idea of the con­stant cycle, trans­for­mati­on and flui­di­ty of mat­ter, whe­ther it is orga­nic, inor­ga­nic or dark mat­ter in the uni­ver­se. Matter taking on dif­fe­rent forms, and resha­ping its aggre­ga­tes, reta­i­ning memo­ry in layers, degra­ding and re-for­ming, shif­ting and settling. 

Jindřiška Jabůrková (*1995) is a gra­dua­te of the Academy of Fine Arts in Prague, stu­di­os of sculp­tu­re and pain­ting. She works in vari­ous media, focusing on the con­tex­tu­al mea­nings of mate­ri­als, the motif of post-apo­ca­lyp­tic visi­on of objects in the world and the trans­for­ma­ti­ve pro­ces­ses of mat­ter, whe­ther of human or natu­ral origin.

City Surfer Office | Sousedky / Neighbours

Umělci | Artists: Janine Böckelmann, Sibylle Czichon, Antonia Freisburger, Antonia Rodrian

Autorky | Authorsz: Antonia Freisburger, Antonia Rodrian

City Surfer Office

Bořivojova 1577, 130 00, Žižkov – Praha 3

Vernisáž | Opening: 20. 9. 2023 17:00

Výstava | Exhibition: 21. 9. – 1. 10. 2023

Galerie City Surfer Office byla zalo­že­na v roce 2011 v Praze a pro­fi­lu­je se jako expe­ri­men­tál­ní pro­stor, kte­rý se zamě­řu­je na pro­měn­li­vost tvůr­čí iden­ti­ty a struk­tu­rál­ní změ­ny v insti­tu­ci­o­nál­ním pro­stře­dí. Formou gale­rij­ní­ho kolek­ti­vu vytvá­ří­me ote­vře­né pro­stře­dí pro zvi­di­tel­ně­ní a pod­po­ru nejmlad­ší gene­ra­ce uměl­ců. Věříme, že pod­po­ra inklu­ziv­ních témat pove­de k dia­lo­gu v gale­rij­ním pro­stře­dí, a to i na mezi­ge­ne­rač­ní úrov­ni. Galerii vedou Max Dvořák a Světlana Malinová.

„Sousedky“ je čes­ké slo­vo žen­ské­ho rodu a množ­né­ho čís­la a záro­veň název výsta­vy čtyř düs­sel­dorfských a kolín­ských uměl­kyň: Janine Böckelmann, Sibylle Czichon, Antonia Freisburger a Antonia Rodrian. Sousedkami jsou hned v něko­li­ka ohle­dech: žijí v oused­ních měs­tech, jsou zaklá­da­jí­cí­mi člen­ka­mi a spo­lu-kurá­tor­ka­mi v off-spa­ce son­ne­u­nd­solche a AURA Kunstraum, nachá­ze­jí­cí ve stej­né uli­ci, ale pře­de­vším jsou kole­gy­ně­mi umělkyněmi.

Jsou mezi nimi tři malíř­ky a sochař­ka, kte­ré pro svou tvor­bu vyvi­nu­ly růz­no­ro­dá umě­lec­ká vyjá­d­ře­ní. Svou tvor­bu popr­vé spo­leč­ně vysta­vu­jí v praž­ské gale­rii City Surfer Office. Na výsta­vě budou k vidě­ní drob­né mal­by Sibylle Czichon, Antonie Freisburger a Antonie Rodrian a svě­tel­né objek­ty Janine Böckelmann.

The City Surfer Office galle­ry was foun­ded in 2011 in Prague and pro­fi­les itself as an expe­ri­men­tal spa­ce that focuses on the flui­di­ty of cre­a­ti­ve iden­ti­ty and structu­ral chan­ges in the insti­tu­ti­o­nal envi­ron­ment. Through a form of galle­ry collecti­ve, we cre­a­te an open envi­ron­ment for the visi­bi­li­ty and sup­port of the youn­gest gene­rati­on of artists. We belie­ve that the pro­mo­ti­on of inclusi­ve the­mes will lead to dia­lo­gue within the galle­ry envi­ron­ment, even on an inter­ge­ne­rati­o­nal level. Run by Max Dvořák and Světlana Malinová.

„Sousedky“ is both the Czech word for fema­le plu­ral nei­ghbour and the exhi­bi­ti­on tit­le for the group show of four Düsseldorf and Cologne based artists: Janine Böckelmann, Sibylle Czichon, Antonia Freisburger, and Antonia Rodrian. They are nei­ghbours in seve­ral ways: they live in nei­ghbou­ring cities, they are foun­ding mem­bers and co-cura­tors in the off-spa­ces son­ne­u­nd­solche and AURA Kunstraum, which are loca­ted on the same street, and abo­ve all they are fellow artists.

There are 3 pain­ters and a sculp­tor among them who have deve­lo­ped dif­fe­rent artis­tic focuses on the­ir work and are brin­ging the­ir ide­as toge­ther for the first time at the City Surfer Office in Prague. The show will inclu­de small sca­le pain­tings by Sibylle Czichon, Antonia Freisburger, and Antonia Rodrian, and light objects by Janine Böckelmann.

Holešovická Šachta | PORTAL

Umělci | Artists: Matyáš Maláč (CZ), Sebastian Mittl (AUT)

Kurátoři | Curated by: Daniel Hüttler, Noemi Purkrábková

Holešovická Šachta

Bubenská 14, Praha 7, 170 00

Vernisáž + performance | Opening + performance: 20. 9. 2023

Výstava | Exhibition: 1. 9. – 27. 9. 2023

Šachta je praž­ská kul­tur­ní plat­for­ma zamě­ře­ná na pre­zen­ta­ci sou­čas­né­ho umě­ní. Prostor zahr­nu­je gale­rii s tře­mi výstav­ní­mi pro­sto­ry, barem a roz­leh­lým dvo­rem. Program gale­rií je zamě­řen na pro­gre­siv­ní pro­je­vy výtvar­né­ho umě­ní, odváž­né kurá­tor­ské pro­jek­ty i zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce, worksho­py, hap­pe­nin­gy, koncerty.

V jádru sku­pi­no­vé­ho výstav­ní­ho pro­jek­tu při­pra­vo­va­né­ho ve spo­lu­prá­ci s kurá­to­rem Danielem Hüttlerem a vídeň­skou gale­rií Clubclub leží nápad pro­po­jit dva letos absol­vu­jí­cí malí­ře, kte­ří se před začát­kem plá­no­vá­ní nikdy nese­tka­li, ale jejichž tvor­ba si je v mno­hém pře­kva­pi­vě blíz­ká. Díky roz­kro­če­ní uměl­ců i kurá­to­rů mezi dvě sou­sed­ní země bude mít pro­jekt nevšed­ní podo­bu, v jejímž rám­ci se v těs­né časo­vé násled­nos­ti ote­vřou čás­teč­ně pře­krý­va­jí­cí se sester­ské výsta­vy: jed­na v Praze a jed­na ve Vídni.

Vznikne tak jaký­si pro­stup­ný „por­tál”, kte­rý svou kon­struk­cí roze­hrá­vá prin­cip časo­prosto­ro­vé­ho zma­te­ní typic­ké­ho pro oba auto­ry. Tuto hru podob­nos­tí a roz­dí­lů výsta­va roz­vá­dí i skr­ze prá­ce dal­ších oslo­ve­ných uměl­kyň a uměl­ců, kte­ří budou na obou výsta­vách pre­zen­to­vat pří­buzná, avšak odliš­ná, díla v podob­ných, ale roz­díl­ných, pro­sto­ro­vých situ­a­cích. Po boku obou jme­no­va­ných malí­řů se před­sta­ví napří­klad Chin Tsao, Ulrike Johannsen, Jakub Choma, Teuta Jonuzi, Iris Fabre nebo Viktor Timofeev.

Šachta is a Prague cul­tu­ral plat­form focused on the pre­sen­tati­on of con­tem­po­ra­ry art. The spa­ce inclu­des a galle­ry with three exhi­bi­ti­on spa­ces, a bar and a lar­ge cour­tyard. The galle­ry pro­gra­m­me focuses on pro­gres­si­ve expres­si­ons of art, bold cura­to­rial pro­jects and inter­nati­o­nal colla­bo­rati­ons, workshops, hap­pe­nings and concerts.

At the heart of the group exhi­bi­ti­on pro­ject, pre­pa­red in colla­bo­rati­on with cura­tor Daniel Hüttler and the Vienna based Clubclub Gallery, lies the idea of brin­ging toge­ther two pain­ters gra­dua­ting this year who had never met befo­re, but who­se work is sur­pri­sin­g­ly clo­se in many ways. By strad­d­ling artists and cura­tors between two nei­ghbou­ring coun­tries, the pro­ject will take on an unusu­al form, with par­ti­ally over­lap­ping sis­ter exhi­bi­ti­ons ope­ning in clo­se suc­ces­si­on: one in Prague and one in Vienna.

A kind of per­me­a­ble „por­tal“ will thus be cre­a­ted, who­se con­structi­on pla­ys out the prin­ci­ple of spati­o­tem­po­ral con­fusi­on typi­cal for both artists. This play of simi­la­ri­ties and dif­fe­ren­ces is also deve­lo­ped throu­gh the works of other artists who will pre­sent rela­ted but dif­fe­rent works in simi­lar but dif­fe­rent spa­tial situati­ons. Chin Tsao, Ulrike Johannsen, Jakub Choma, Teuta Jonuzi, Iris Fabre and Viktor Timofeev, to name a few, will be fea­tu­red alon­g­si­de the two named painters.

Garage Gallery | Soothing and Moving

Umělec | Artist: Caspar Stracke

Kurátor | Curated by: Natálie Kubíková a Mia Milgrom

Garage Gallery

Vítkova 631/7a, Praha 6 – Karlín, 186 00

Vernisáž | Opening: 20. 9. 2023 18:00

Výstava | Exhibition: 20. 9. – 30. 10. 2023

Výstava Soothing and Moving je výsledkem mezinárodního rezidenčního poby­tu v Garage Gallery. Caspar Stracke (Berlín/- Mexico City) se věnu­je architektuře, arche­o­lo­gii médií, urba­nis­mu a sociálním aspektům pohyblivého obra­zu. Své práce vysta­vo­val v MoMa Cineprobe, Yerba Buena SF, Museu Reiny Sofie v Madridu, ICC v Tokyu a Museu Tamayo v Mexiku. Je spo­luza­kla­da­te­lem video_dumbo v NYC a působil na fin­ské aka­de­mii výtvarných umění v Helsinkách.

Nalezené předměty z pro­sto­ru gale­rie a jeho oko­lí se stávají podněty k hledání odpovídajícího sou­bo­ru virtuálních paměťových objek­tů, pokoušejících se obrátit gale­rii naru­by. Jsou konečným bodem sbírky, kte­rá se odtud spirálovitě šíří do světa. Stracke odha­lu­je a ske­nu­je věci, kte­ré vyvolávají paměťové spouštěče. Konkrétní předměty, nale­ze­né uvni­tř i vně gale­rie, se vzta­hu­jí k rekre­a­ci, pohy­bu a práci. Použitý nábytek, nářadí, auto­mo­bi­ly i frag­men­ty celých fasád domů jsou umístěny na rotující, virtuální plošině, na kte­ré se postup­ně hro­ma­dí celá sbírka přidružených předmětů. Soothing and Moving je zkoumáním aso­ci­a­tiv­ní paměti, kte­rá se stává neurální koláží, neustále tvořící nové sítě a vzájemné vzta­hy. Paměť jako staveniště odha­lu­je nevy­hnu­tel­né nutkání vytvářet a rozpoznávat vzor­ce, z nichž se utváří dis­kurz a realita.

Garage Gallery is ple­a­sed to announ­ce a solo exhi­bi­ti­on by artist-in-resi­den­ce Caspar Stracke (Berlin/Mexico City) who is trans­for­ming a pro­mi­nent archi­tectu­ral fea­tu­re of the galle­ry into an are­na of batt­ling vir­tu­al memo­ries. In his works, Stracke is inte­res­ted in archi­tectu­re, urba­nism and media arche­o­lo­gy. He has exhi­bi­ted inter­nati­o­nally, inclu­ding MoMa Cineprobe, Yerba Buena SF, Museo Reina Sofia v Madridu, ICC Tokyo and Museo Tamayo in Mexico City. He was the co-direc­tor of video_dumbo in NYC and was a pro­fes­sor at the Finish Academy of Fine Arts in Helsinki.

Found objects from the spa­ce and its vici­ni­ty beco­me search prompts for a corre­spon­ding sui­te of vir­tu­al memo­ry objects that attempt to turn the galle­ry insi­de out, the ter­mi­nal point of a collecti­on that spi­rals out­ward into the world. Stracke set out to scan par­ticu­lar things that set forth such memo­ry tri­g­gers. Particular objects found insi­de and out­si­de the galle­ry rela­te to recre­ati­on, loco­mo­ti­on and labor. Used fur­ni­tu­re, tools, cars and frag­ments of enti­re hou­se faca­des are pla­ced on a slowly rota­ting vir­tu­al plat­form, whe­re they are joi­ned by a collecti­on of asso­ci­a­ted objects in a per­pe­tu­al call and respon­se. Soothing and Moving is an exa­mi­nati­on of asso­ci­a­ti­ve memo­ry, which beco­mes a neu­ral collagist per­pe­tu­ally cre­a­ting networks and interre­lati­ons. Memory as a con­structi­on site reve­als the ine­vi­table com­pul­si­on to cre­a­te and reco­gni­ze pat­terns from which dis­cour­se and rea­li­ty are formed

Polansky | Eliška Konečná

Umělec | Artist: Eliška Konečná – eastcontemporary

Kurátor | Curated by: Caroline Krzyszton

Polansky Gallery | eastcontemporary

Veletržní 841/45, 170 00, Holešovice – Praha 7

20. 9. – 28. 10. 2023

Polansky je gale­rie sou­čas­né­ho umě­ní vede­ná gale­ris­tou Filipem Polanským, kte­rá zahá­ji­la pro­voz v říj­nu 2012. V sou­čas­nos­ti síd­lí na uli­ci Veletržní v praž­ských Holešovicích. Pořádá výsta­vy
čes­kých i zahra­nič­ních uměl­ců, pra­vi­del­ně se účast­ní pres­tiž­ních zahra­nič­ních veletrhů.

Eliška Konečná (*1992) žije a tvo­ří v Praze. Je absol­vent­kou ate­li­é­ru Malba 1. na Akademii výtvar­ných umě­ní. Její sólo­vou výsta­vu dopro­vá­zí text Caroline Krzyszton.

„Díla Elišky Konečné jsou ódou na smy­sl­nost. Obnažené, nad­ča­so­vé, uni­ver­zál­ní smy­sl­nos­ti. Stejně jako antič­tí boho­vé, i její posta­vy čas­to pod­lé­ha­jí poku­še­ní, což je vede k nevy­hnu­tel­ným chy­bám. Jejich těla exis­tu­jí jako pro­jev jejich tou­hy i jako nádo­ba jejich trestu. (…)“

Výstava orga­ni­zo­vá­na ve spo­lu­prá­ci s east­con­tem­po­ra­ry, Milán (IT).

Polansky is a con­tem­po­ra­ry art galle­ry foun­ded by Filip Polanský in 2012. It focuses on local and inter­nati­o­nal con­tem­po­ra­ry artists. Polansky is situa­ted in two locati­ons in Prague and Brno. The galle­ry pro­du­ces around ten exhi­bi­ti­ons each year.

Eliška Konečná (*1992) lives and works in Prague. She is a gra­dua­te of Painting Studio 1 at the Academy of Fine Arts. Her solo exhi­bi­ti­on is accom­pa­nied by a text by Caroline Krzyszton.

“Eliška Konečná’s works are an ode to sen­su­a­li­ty. Bare, time­less, uni­ver­sal sen­su­a­li­ty. Her cha­rac­ters, such as antique gods, often give in to temptati­on, lea­ding them to una­vo­i­da­ble mis­ta­kes. Their bodies exist both as the mani­festati­on of the­ir desi­re and the ves­sel of the­ir punishment. (…)”

The exhi­bi­ti­on is orga­ni­zed in colla­bo­rati­on with the galle­ry east­con­tem­po­ra­ry from Milan, Italy.

A.M. 180 Gallery je mul­ti­funkč­ní pro­stor zalo­že­ný na pod­zim roku 2003. Je jed­nou z akti­vit A.M.180 Collective, nefor­mál­ní­ho nezá­vis­lé­ho sdru­že­ní, kte­ré orga­ni­zu­je kon­cer­ty uměl­ců z nezá­vis­lé hudeb­ní scé­ny, výsta­vy umě­ní, před­náš­ky a fil­mo­vé projekce.

Lullaby for the Parched ’n Shattered
Víme, že se na nás díva­jí oči, ne to zná­mé nadý­cha­né kon­t­ro­lo­va­né pub­li­kum. Byli jsme nau­če­ni věřit ve fyzic­ké tělo jako nej­vyš­ší důkaz bytí a přítomnosti.

Výstava se zabý­vá sta­vem vnitř­ní diso­ci­a­ce pro­růs­tá­ní těla a ne naše­ho těla, těla vetřel­ce či něče­ho cizí­ho a stá­le vlast­ní­ho a tím, co se děje, když tělo stří­da­vě opouš­tí­me my nebo když tělo opouš­tí nás.

A.M. 180 Gallery is a mul­ti­functi­o­nal spa­ce foun­ded in the autumn of 2003. One of the­ir acti­vi­ties is A.M.180 Collective – an infor­mal inde­pen­dent asso­ci­ati­on that orga­ni­zes con­certs by artists from the inde­pen­dent music sce­ne, art exhi­bi­ti­ons, lectu­res and film screenings.

Lullaby for the Parched ’n Shattered
We know the­re are eyes upon us, not the usu­al flu­f­fy con­t­rolled audi­en­ce. We have been tau­ght to belie­ve in the phy­s­i­cal body as the utmost evi­den­ce of being or being present.

Exhibition works with the sta­te of inner dis­so­ci­ati­on and mer­ging of the body and not our body, the ali­en body within and what hap­pens when the body is aban­do­ned by us or we aban­do­ned the body.

Světova 1 | Constellation Underdogs

Producenti/tky | Producers: Halima Hiri, Karolína Hnětkovská, Zai Xu

Svetova 1

Světova 1, Praha 8 – Libeň, 180 00

Vernisáž | Opening: 20. 9. 2023 16:00

Výstava | Exhibition: 20. 9. – 21. 10. 2023

Partneři výstavy | Exhibition partners: Zaazrak Dornych (Brno), Cifra (Doubice), Kalerie s čupr uměním Saigon (Ostrava), Sam83 (Česká Bříza)

SVĚTOVA 1 je plat­for­ma a gale­rie zamě­řu­jí­cí se na umě­lec­kou pra­xi, vyjá­d­ře­ní a pro­jek­ty v blíz­kých zónách. Jde o holis­tic­ký celek, kte­rý pro­střed­nic­tvím výstav a růz­ných veřej­ných pro­gra­mů rea­gu­je na aktu­ál­ní dění ve svě­tě. Není důle­ži­té jen to, co pre­zen­tu­je, ale také jak pre­zen­tu­je. Zpochybňuje for­my a vidí pro­ces jako klí­čo­vou sou­část výstu­pu. Jeho cílem je plně se vyjá­d­řit, dosáh­nout plné udr­ži­tel­nos­ti, prak­ti­ko­vat radi­kál­ní inklu­zi­vi­tu a nabíd­nout úto­čiš­tě těm, kte­ří to potřebují.

Constellation under­do­gs před­sta­ví čty­ři frag­men­ty ze čtyř nezisko­vých mimo­praž­ských umě­lec­kých pro­sto­rů, kte­ré se mohou zdát stej­ně vzdá­le­né jako hvězdy na noč­ní oblo­ze. Skrze výsta­vu a její dopro­vod­ný pro­gram se pono­ří­me do zkou­má­ní význa­mu těch­to pro­stor jako klí­čo­vých pilí­řů ve struk­tu­rách naše­ho kul­tur­ní­ho pro­stře­dí. čty­ři umě­lec­ká díla jako stříp­ky ze čtyř uply­nu­lých výstav, rea­li­zo­va­ných v odliš­ných mís­tech bez jakých­ko­liv před­cho­zích vzta­hů, dají svým uspo­řá­dá­ním vznik­nout nové­mu úze­mí a inter­ak­cím. Tím reflek­tu­jí způ­so­by, jimiž mohou tyto umě­lec­ké pro­sto­ry fun­go­vat jako úto­čiš­tě komu­nit, for­mu­jí­cí nové pří­stu­py a myšlenky.

Stejně tak, jako lze v září s vět­ší jas­nos­tí pozo­ro­vat pla­ne­tu mer­kur, lze i na výsta­vě zře­tel­ně obje­vit pra­xi zapo­je­ných pro­sto­rů. A jen co skon­čí sumo, při­chá­zí obdo­bí vah, při­po­mí­na­jí­cí nám hod­no­tu vyvá­že­ných vzta­hů. Výstavu pro­to dopro­vo­dí veřej­né setká­ní, na kte­rém se sejdou hla­sy pra­cu­jí­cích v praž­ských umě­lec­kých pro­sto­rech, abychom ved­li refle­xi našich sou­čas­ných sta­vů a vzá­jem­ný dia­log nad mno­ho­stran­ný­mi téma­ty, jako jsou potře­ba udr­ži­tel­nos­ti, rov­no­váhy a harmonie.

SVĚTOVA 1 is a plat­form and a galle­ry focusing on artis­tic practi­ce, expres­si­on, and pro­jects in near­by zones. It is a holis­tic enti­ty that throu­gh shows and vari­ous pub­lic pro­grams reacts to the current events in the world. It’s not just impor­tant what it pre­sents, but also how it pre­sents. It ques­ti­ons the forms and views the pro­cess as a cru­cial part of the out­co­me. Its goal is to fully express, achie­ve full susta­i­na­bi­li­ty, practi­ce radi­cal inclusi­vi­ty and offer a refu­ge for tho­se in need.

Constellation under­do­gs will pre­sent four frag­ments from four non­pro­fit art spa­ces loca­ted out­si­de of pra­gue, which can be viewed as distant as the stars in the night sky. Through the show and its accom­pa­ny­ing pro­gram, we will del­ve into the impor­tan­ce of these spa­ces as the pillars in the structu­res of our cul­tu­ral envi­ron­ment. Four artworks as rem­nants from four dif­fe­rent exhi­bi­ti­ons that have been rea­li­zed in dif­fe­rent spa­ces without any sig­ni­fi­cant pre­vi­ous relati­on­ships. Their arran­ge­ment will cre­a­te a new land­s­ca­pe, new inter­acti­ons, just as these art spa­ces ser­ve as a refu­ge to com­mu­ni­ties whe­re new appro­a­ches and ide­as form.

The pla­net mer­cu­ry is more clear­ly visi­ble during September. In the same way, the exhi­bi­ti­on will pro­vi­de cla­ri­ty on the practi­ces of the coo­pe­ra­ting spa­ces. Then, as sumo ends, the lib­ra sea­son arri­ves, remin­ding us of the value of relati­on­ships. The exhi­bi­ti­on will be accom­pa­nied by a pub­lic assem­bly whe­re we will bring toge­ther the voices of repre­sen­ta­ti­ves of pra­gue art spa­ces to engage in reflecti­on on our current sta­tes, spar­king a mutu­al dia­lo­gue over mul­ti­fa­ce­ted topics such as the need for susta­i­na­bi­li­ty, balan­ce, and harmony.

Hidden Gallery je pro­jekt, kte­rý si kla­de za cíl obo­ha­tit praž­skou kul­tur­ní scé­nu o tvor­bu méně zná­mých, povět­ši­nou začí­na­jí­cích uměl­ců se sil­nou vizí, sebe­vě­do­mým kon­cep­tem a pre­ciz­ním pří­stu­pem k řeme­sl­né­mu zpra­co­vá­ní svých děl, kte­ří se vyhý­ba­jí povrch­ním a samo­ú­čel­ným moti­vům a pomí­ji­vým tren­dům a sou­stře­dí se na nad­ča­so­vost své­ho vyjá­d­ře­ní. Nehledáme nic nové­ho, zají­ma­jí nás věci, kte­ré přetrvají.

Polská uměl­ky­ně Monika Chlebek čer­pá své téma­ta ve svém kaž­do­den­ním živo­tě a oko­lí. Intuitivita a smy­sl­nost jsou dal­ší­mi cha­rak­te­ris­tic­ký­mi rysy její prá­ce spo­leč­ně se spe­ci­fic­kým způ­so­bem rámo­vá­ní moti­vů, kte­rý stal cha­rak­te­ris­tic­kým zna­kem. Motivy jsou pre­zen­to­vá­ny frag­men­tár­ně, ve vel­kých zábě­rech, bez zby­teč­ných ozdob. To divá­ko­vi posky­tu­je pocit neob­vyk­lé blíz­kos­ti s por­tré­to­va­ným mode­lem, dojem hlu­bo­ké­ho pohle­du do očí jiné bytos­ti a oka­mži­ku mystic­ké­ho spo­je­ní s ní.

Hidden Gallery is a pro­ject that aims to enrich Prague’s cul­tu­ral sce­ne with the work of les­ser-known, most­ly emer­ging artists with a strong visi­on, a con­fi­dent con­cept and a pre­ci­se appro­ach to the craft­sman­ship of the­ir works, who avo­id super­fi­cial and self-ser­ving motifs and ephe­me­ral trends and focus on the time­lessness of the­ir expres­si­on. We are not loo­king for any­thing new, we are inte­res­ted in things that endure.

Recently, Monika Chlebek has been loo­king for pain­ter­ly the­mes in eve­ry­day life and her imme­di­a­te surroun­dings. Intuitiveness and sen­su­a­li­ty are ano­ther cha­rac­te­ris­tic fea­tu­re of her pain­ting. A spe­ci­fic way of fra­ming has beco­me the tra­de­mark of her pain­tings. Their motifs are pre­sen­ted in a frag­men­ta­ry way, in lar­ge clo­se-ups, without unne­cessa­ry embel­lishments. This gives the viewer a sen­se of unusu­al clo­se­ness with the model por­tra­yed, an impres­si­on of loo­king deeply in the eyes of ano­ther being at the moment of a mysti­cal con­necti­on with it.

Program

Středa 20. 9. 2023

16:00
Vernisáž Světova 1
17:00 – 22:00
Vernisáže: Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, A.M. 180 
18:00
Vernisáž Garage gallery
19:00
Performance / Berlínskej model
Autorky: Johanna Rocard & Mila Furie
20:00
Performance / Holešovická šachta 

Více infor­ma­cí | Read More

Čtvrtek 21. 9. 2023

10:00 – 18:00
Otevřené gale­rie: Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, Garage Gallery
11:00 – 12:00
deba­ta na téma „gale­rij­ní spo­lu­prá­ce“ / Národní gale­rie Praha, vstup zdar­ma, regis­truj­te se na: aliancegalerii@​gmail.​com

Více infor­ma­cí | Read More

Pátek 22. 9. 2023

10:00 – 18:00
Otevřené gale­rie: Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, Garage Gallery
18:00
Vernisáž: Gnomes With Saxophones / SUMO výsta­va, Šlechtova restau­ra­ce – Stromovka

Sobota 23. 9. 2023

10:00 – 18:00
Otevřené gale­rie: SUMO výstava/Šlechtova restau­ra­ce, Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, Garage Gallery
16:00 – 19:00
Vernisáže hunt kas­t­ner, Maruša Sagadin: Fissures, Others’ Houses & Jindřiška Jabůrková: Endless Flow

Neděle 24. 9. 2023

10:00 – 18:00
Otevřené gale­rie: SUMO výstava/Šlechtova restau­ra­ce, Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, hunt kas­t­ner, Garage Gallery
19:00
Dvě nejis­té situ­a­ce – kon­cert / GHMP, Zámek Troja, vstu­pen­ky k zakou­pe­ní zde.

Více infor­ma­cí | Read More

Wednesday September 20, 2023

4pm
Opening Světova 1
5pm – 10pm
Openings: Berlinskej Model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, A.M. 180 
6pm
Opening Garage gallery
7pm
Performance / Berlínskej model
Authors: Johanna Rocard & Mila Furie
8pm
Performance / Holešovická šachta 

Více infor­ma­cí | Read More

Thursday September 21, 2023

10am – 6pm
Open galle­ries: Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, Garage Gallery
11am – 12am
deba­te on „galle­ry coo­pe­rati­on“ / National Gallery Prague, free ent­ry, regis­ter at: aliancegalerii@​gmail.​com

Více infor­ma­cí | Read More

Friday September 22, 2023

10am – 6pm
Open galle­ries: Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, Garage Gallery
6pm
Opening: Gnomes With Saxophones / SUMO exhi­bi­ti­on, Šlechtova restau­ra­ce – Stromovka

Saturday September 23, 2023

10am – 6pm
Open galle­ries: SUMO výstava/Šlechtova restau­ra­ce, Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, Garage Gallery
16:00 – 19:00
Openings: hunt kas­t­ner, Maruša Sagadin: Fissures, Others’ Houses & Jindřiška Jabůrková: Endless Flow

Sunday September 24, 2023

10am – 6pm
Open galle­ries: SUMO exhi­bi­ti­on / Šlechtova restau­ra­ce, Berlínskej model, Hidden galle­ry, City Surfer Office, Holešovická šach­ta, Polansky, Světova 1, hunt kas­t­ner, Garage Gallery
7pm
Uncertain Situations – con­cert / GHMP, Troja Castle, Tickets here.

Více infor­ma­cí | Read More
klep­ně­te pro
zob­ra­ze­ní mapy
tap to
show map

Kontakt | Contact

info@​sumoprague.​cz

Sledujte nás | Follow us

face​book​.com

instagram​.com

Pořadatel | Organizer

Partneři | Partners

Exhibition in Berlinskej Model galle­ry is sup­por­ted by ARTER:

Mediální part­ne­ři | Media partners